Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
Welkom op de pagina van de MR van RK de Regenboog. Hier informeren wij u graag over wat de MR doet, waar zij voor staat en waarvoor u ons kunt benaderen.

1. Wat is een MR?
De MR is een soort ondernemingsraad waarin zowel leerkrachten/personeel (personeelsgeleding) als ouders (oudergeleding) zitting hebben. Zij worden als algemeen vertegenwoordigers betrokken bij de gang van zaken op school. De MR praat met de directie en eventueel het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken en beleid, zoals ontwikkelingen in het onderwijs en keuzes van een lesmethode, maar ook bijvoorbeeld bij fusies, schoolregels of ouderbetrokkenheid.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR:

Algemene bevoegdheden
• ‘Instemmingsrecht’ Bij instemmingsrecht moet de meerderheid van de MR akkoord zijn met een besluit of initiatief. Het voorgenomen besluit of initiatief mag niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. Bijvoorbeeld: het schoolplan, de schoolgids en ouderbetrokkenheid.

• ‘Adviesrecht’. Bij adviesrecht kan de MR de directie adviseren over een bepaald onderwerp. Een negatief advies mag alleen beargumenteerd genegeerd worden. Bijvoorbeeld: fusieplannen of het aanstellen van een nieuwe directeur.

Bijzondere bevoegdheden
• ‘Informatierecht’,
• ‘Recht op overleg’
• ‘Initiatiefrecht’

GMR
De MR is er specifiek voor de gang van zaken op onze school. Het kan voorkomen dat besluiten of initiatieven worden genomen door het bestuur van de RVKO, de overkoepelende organisatie van onze school (bestuursbeleid). In dit geval neemt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) de taak van de MR over. Het gaat dan om besluiten die op verenigingsniveau worden genomen en consequenties hebben voor alle bij de RVKO aangesloten scholen.
De GMR is net als de MR opgebouwd uit een personeels- en oudergeleding. Soms komt het voor dat een besluit of initiatief slechts voor één geleding (ouders of personeel) van belang is. Deze geleding heeft dan instemmingsrecht, de andere heeft adviesrecht. Voor zaken die van algemeen belang zijn hebben beide geledingen instemmingsrecht.

2. Wie is de MR?
Voorzitter
Jessica Roodenburg

Secretaris
Ed de Koning (leerkracht groep 5b)

Oudergeleding
Leonie Molegraaf
Don van Nieuwenhuize
Sylvania Miranda
Sabrina Lefeber
Claudia van Gogh

Personeelsgeleding
Linda van Kampen (intern begeleider groepen 3 en 4)
Annemarie Wijnberger (leerkracht groep 8a)
Mirjam de Vos groep (leerkracht groep 1/2a)
Sabine Utberg (peuterspeelzaal)

De directie van de school is ‘adviserend lid’, maar heeft geen stemrecht. De voorzitter en de secretaris worden gekozen door de MR-leden uit hun midden.

Huishoudelijk reglement
De MR heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld. Hierin staan spelregels ten aanzien van het eigen optreden verwoord. De volledige tekst van het reglement kunt u nalezen via de link onder het tabblad “Medezeggenschapsraad” in de navigatiebalk van de website.

3. Visie / Missie
De MR zet zich (pro)actief, betrokken en geïnspireerd in voor het behoud van en, waar mogelijk, ontwikkeling van het prettige leefklimaat binnen de basisschool. Een veilige, gezonde en toegankelijke omgeving waarin elk kind zijn/haar eigen identiteit bewaard is daarbij ons speerpunt.
De visie van de MR sluit aan bij de visie van de school met de grondgedachte “het kind staat voorop”.
De medezeggenschapraad zet zich binnen haar wettelijke kaders in voor de belangen van het kind. De MR ziet ook toe op de naleving van de door de school uitgedragen filosofie en visie.

Dit doet de MR onder meer door:
• het vormen van een brug tussen ouders, leerkrachten en bevoegd gezag;
• de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren bij diverse besluitvormingsprocessen;
• luisteren naar de behoeften en ongenoegen van leerkrachten en ouders;
• actief te informeren en informatie op te vragen daar waar dit nodig wordt geacht;
• open en transparant te communiceren richting ouders en bevoegd gezag;

4. Vergaderingen
De MR vergadert 5x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering een keer bijwonen, dan wel graag een paar dagen voorafgaand aanmelden via het mailadres: .

Dit zijn de data van de vergaderingen voor het huidige schooljaar zijn:

18 september 2023
6 november 2023
29 januari 2024
25 maart 2024
17 juni 2024

Alle vergaderingen zijn op maandagavond van 19.30 – 21:30 uur.

5. Notulen
Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Tevens wordt er een kort overzicht van de besproken punten gepubliceerd in de ouderinfo. Dit zal twee weken na de vergadering plaatsvinden (29-8 vergadering, 7-9 in de ouderinfo).
De notulen zelf kunt u na twee weken opvragen bij de secretaris via het mailadres:

6. Contact
De leden van de medezeggenschapsraad zijn regelmatig op school. U kunt ze persoonlijk benaderen, maar u kunt ook mailen naar
Let op: De MR behandelt slechts vragen, opmerkingen en/of initiatieven op het gebied van beleidszaken die het algemeen belang aangaan, zoals protocollen en/of schoolregels. Voor persoonlijke aangelegenheden met bijv. leerkrachten, gedragingen op school of de fotograaf kunt u terecht bij de directie van de school.

De MR,
November 2023