Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de peuterspeelzaal zullen in onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij de bovenschools manager van de school of de landelijke klachtencommissie. Ook kan men, met name bij privacy gevoelige zaken, in contact treden met de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur.
De bovenschools manager, de landelijke klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst nagaan of getracht is de klacht op schoolniveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen.
Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de bovenschools manager. De afhandeling van een ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal 3 maanden.
Indiening van de klacht bij de bovenschools manager neemt niet weg dat, indien men van mening is dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.

Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO.
De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR).
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.
De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de contactpersoon van de school. De directie en de contactpersoon van de school beschikken ook over de contactgegevens van de bovenschools manager en de vertrouwenspersoon.
De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van ons schoolbestuur www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs/Klachtenregelingen

De contactpersonen bij ons op school zijn Eunice Cotino en Audrey Ruijter.
Mevr. D. Young en dhr. R.W. Verhoeven zijn (externe) vertrouwenspersoon voor de
klachtenregelingen:

Meer informatie vindt u op de website van de RVKO: www.rvko.nl.
De geschillencommissies Bijzonder Onderwijs zijn bereikbaar op 070-3861697 en via
Meer informatie vindt u op www.gcbo.nl.